Mielipide Karvasuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Korentowikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Mielipide Karvasuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Suomen sudenkorentoseura ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää sudenkorentojen tutkimusta, suojelua ja harrastusta Suomessa.

WSP Environmental Oy:n laatiman arviointiohjelman perusteella Seinäjoen Karvasuon suunnitellun turvetuotantoalueen sudenkorentolajistoa ei aiota selvittää YVA-hankkeen yhteydessä. Ympäristöhallinnon omien ohjeiden mukaan1 luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainittujen sudenkorentolajien esiintyminen tulee kuitenkin selvittää, mikäli turvetuotantoalueella on lajille suotuisa elinympäristö ja jos hanke sijaitsee em. lajien levinneisyysalueella.

Koska Seinäjoki sijaitsee Luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainittujen lummelampikorennon (Leucorrhinia caudalis) ja sirolampikorennon (Leucorrhinia albifrons) levinneisyysalueella 2,3, Suomen sudenkorentoseura ry esittää, että hankkeesta vastaava selvittää edellä mainittujen lajien esiintymisen hankkeen vaikutusalueella. Myös Luontodirektiivin IV(a) –liitteessä mainitun kirjojokikorennon (Ophiogomphus cecilia) mahdolliset lisääntymispaikat alapuolisen jokireitistön koskipaikoissa tulee selvittää. Kirjojokikorennon esiintymistä Seinäjoen alueella ei ole selvitetty, mutta vuonna 2007 Keski-Suomessa tehdyissä inventoinneissa lajia löytyi useista virtavesistä, lähimmillään alle sadan kilometrin päässä Karvasuon hankealueesta4.

Sudenkorentoselvityksen yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota myös muihin alueella mahdollisesti tavattaviin uhanalaisiin tai muutoin vähälukuisiin lajeihin. Esimerkiksi pohjanukonkorento (Aeshna caerulea) ja aapakiiltokorento (Somatochlora alpestris) suosivat Karvasuon kaltaisia, luonnontilaisia avosoita ja molemmat lajit ovat taantuneet Etelä-Suomessa viime vuosikymmeninä soiden ojituksen myötä. Vasta lajistoselvityksen jälkeen voidaan arvioida hankkeen vaikutuksia sudenkorentolajistoon, erityisesti edellä mainittuihin Luontodirektiivin IV(a) –liitteessä mainittuihin tiukasti suojeltuihin lajeihin.

Suomen sudenkorentoseura antaa pyydettäessä tarkempia ohjeita sudenkorentojen inventointimenetelmistä ja selvityksiin kykenevien henkilöiden yhteystietoja.


Lähdeviitteet:

1. Luontoselvitykset turvetuotannon ympäristölupahakemuksessa (lausuntoversio) http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=81575&lan=fi. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.

2. Karjalainen, Sami (2002): Suomen sudenkorennot

3. www.sudenkorento.fi > Suomen sudenkorentolajit

4. Suomen sudenkorentoseura ry:n havaintoarkisto


Suomen sudenkorentoseura ry:n puolesta

Jussi Mäkinen