Muistutus Lappeenrannan Kiialansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvasta

Korentowikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

MUISTUTUS 5.6.2009

ASIA: Kiialansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä Hepolammen ja Katralammen vedenkorkeuden alentamista koskeva vesitalouslupa, Lappeenranta

Diaarinumero: ISY-2009-Y-7

Hakija: Vapo oy


Suomen sudenkorentoseura ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää sudenkorentojen tutkimusta, suojelua ja harrastusta Suomessa. Seura haluaa muistuttaa seuraavista kohdista asiaan liittyen:


1. Alueella tavatut Luontodirektiivin IV(a) -liitteen lajit

Suomen sudenkorentoseuralla on tiedossa suunnitellulta turvetuotantoalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä seuraavat havainnot Luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainituista, rauhoitetuista sudenkorentolajeista:

Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis): Lappeenranta Ritajärvi (9.6.2007 1 koiras havaittu; Jere & Jouko Rantanen).

Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons): Lappeenranta Kairalampi (7.7.2008 3 koirasta 2 naaras, naaraat munivat lampeen; Jouko Rantanen), Lappeenranta Hepolammi (22.6.2008 1 koiras; Kari Weijo).

Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis): Lappeenranta Tehtaanlampi (9.7.2007 3 koirasta; Jere & Jouko Rantanen), Lappeenranta Ritajärvi (9.7.2007 5 koirasta, 1 naaras; Jere & Jouko Rantanen).

Edellä mainittujen lajien lisääntymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä (LsL 49§). Hakemuksessa kuvattu turvetuotanto ja turvetuotantoalueen vesien johtaminen alapuoliseen Ritajärveen muuttaa em. vesistöjen olosuhteita siinä määrin, että on perusteltua epäillä toimien vähintäänkin heikentävän mainittujen lajien esiintymien elinmahdollisuuksia. Hakemuksessa on mm. tuotu esiin Ritajärven veden laadun heikkeneminen (mm. näkösyvyyden aleneminen lisääntynen humus- ja kiintoainekuormituksen myötä) sekä Kaira- ja Hepolammen vedenpinnan aleneminen. Mainittujen sudenkorentolajien toukat ovat vedessä elävinä, toisia eläimiä saalistavina petoina alttiita veden laadun muutoksille, erityisesti näkösyvyyden heikkenemiselle ja ravinnekuorman lisääntymisen johdosta tapahtuvalle mahdolliselle talviaikaiselle happikadolle.


2. Lupahakemuksen puutteelliset ympäristöselvitykset

Hankkeesta vastaava ei ole tehnyt alueelta minkäänlaisia selvityksiä Luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainituista sudenkorentolajeista tai muistakaan uhanalaisista eliölajeista (pl. vanha linnustoselvitys Ritajärveltä). Ympäristöhallinnon omien ohjeiden mukaan luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainittujen sudenkorentolajien esiintyminen tulee kuitenkin selvittää, mikäli turvetuotantoalueella on lajille suotuisa elinympäristö ja jos hanke sijaitsee em. lajien levinneisyysalueella (Luontoselvitykset turvetuotannon ympäristölupahakemuksessa, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus).

Koska Lappeenranta sijaitsee Luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainittujen lummelampikorennon (Leucorrhinia caudalis), täplälampikorennon (L. pectoralis), sirolampikorennon (L. albifrons) ja kirjojokikorennon (Ophiogomphus cecilia) levinneisyysalueella ja näistä kaikista lajeista on tiedossa lukuisia havaintoja Lappeenrannasta ja ympäristökunnista, Suomen sudenkorentoseura vaatii, että hankkeesta vastaava selvittää edellä mainittujen lajien esiintymisen hankkeen vaikutusalueella. Sudenkorentoselvityksen yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota myös muihin alueella mahdollisesti tavattaviin uhanalaisiin tai muutoin vähälukuisiin lajeihin. Vasta lajistoselvityksen jälkeen voidaan arvioida hankkeen vaikutuksia alueen luonnonoloihin, erityisesti edellä mainittuihin Luontodirektiivin IV(a) –liitteessä mainittuihin tiukasti suojeltuihin lajeihin.

Suomen sudenkorentoseura antaa pyydettäessä tarkempia ohjeita sudenkorentojen inventointimenetelmistä ja selvityksiin kykenevien henkilöiden yhteystietoja.

Suomen sudenkorentoseura ry:n puolesta

Jussi Mäkinen